Privacy Verklaring


Nowosielski verzamelt persoonsgegevens. Ook als u deze website bezoekt verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en daarom worden persoonsgegevens dan ook secuur door ons verwerkt en beveiligd. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in deze Privacy Verklaring. Het geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Wij respecteren u privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkings-verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Autoschadebedrijf Nowosielski B.V. (voor u beter bekend als Nowosielski), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30101750, gevestigd aan de Schaverijstraat 71, 3534 AS te Utrecht, per telefoon bereikbaar op 030 2420839, per mail bereikbaar op nowosielski@planet.nl of middels het contactformulier op deze website.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Verwerkte gegevens

Wij maken onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u daar misschien bewust van bent. Wanneer u deze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft, de laatste internetpagina die u heeft bezocht voordat u op de websites kwam en de pagina's die u binnen de websites bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als u:

 • een contactformulier verzend;
 • een prijsopgave aanvraagt;
 • een schademelding indient;
 • een offerteaanvraag indient;
 • een e-mail aan ons stuurt.

Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • uw voornaam en/of achternaam;
 • uw contactgegevens, zoals e-mail, telefoonnummer en postadres;
 • uw persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in het bericht dat u verstuurt middels onze contactformulieren.
 • uw persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de foto's die u kan uploaden bij schademeldingen.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

De gegevens die u passief aan ons heeft verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Wij houden bijvoorbeeld niet bij welke internetbrowser u precies gebruikt, maar houden wel bij hoeveel procent van de websitebezoekers een bepaalde internetbrowser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren. Daarnaast gebruiken we informatie over welke pagina's u binnen de website heeft bezocht om de website te kunnen verbeteren.

Wij verwerken de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

We gebruiken uw voornaam en/of achternaam, contactgegevens en persoonsgegevens voor administratieve en communicatieve doeleinden, bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier heeft ingezonden, een prijsaanvraag heeft ingediend, een contactverzoek heeft achtergelaten, een schademelding heeft ingedient of u een offerteaanvraag heeft ingediend.

We gebruiken uw IP-adres om te analyseren hoe lang en welke pagina’s u van onze website bezoekt en hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen. Hiervoor gebruiken we het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacy beleid van Google Analytics.

Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, bewaren onze servers zogenaamde logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per 26 maanden opgeschoond. Dit doen we om onze website en server veilig en toegankelijk te houden voor u en voor onszelf.

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren en beter maken van de website. Daarnaast gebruiken we cookies om te weten of onze online advertentie campagnes aanslaan. Hoe cookies precies werken en welke we gebruiken, leest u in ons cookiebeleid.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor uw gegevens. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. De meeste gegevens bewaren wij tot 26 maanden na het laatste contact. Gegevens die wij op basis van de wet langer moeten bewaren zullen wij bewaren tot de bewaarplicht is komen te vervallen.

Via Google, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube, kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Al deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau.

Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Rechtsgronden

Wij verwerken persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerken wij persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er andere bedrijven of leveranciers een (deel)prestatie hebben te verrichten in het vervolmaken van onze contractuele overeenkomst met u. Daarin verstrekken wij niet meer informatie dan noodzakelijk om de prestatie te verrichten. In zo’n geval verzoeken wij waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking.

De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvanger

Wij zullen in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht verwerken. Dat zijn zogenaamde ‘verwerkers’. Wij beogen niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

'Derde landen' zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een derde land.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijnen

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Wij bewaren de gegevens die door ons verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het cookiebeleid (zie elders op deze website).

Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met ons op nowosielski@planet.nl. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Indien wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kunnen wij de verzoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de verzoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Nader gespecificeerd heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, dat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

In beginsel zullen wij binnen vier weken op uw verzoek reageren. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Als u uw gegevens niet achterlaat op onze website, kunnen wij uiteraard geen opvolging geven aan vragen en kunnen wij geen contact opnemen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde voor het stellen van vragen of het boeken van onze diensten.

Als u meent dat wij handelen in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG). Dit kan via deze link.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij ons geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om deze Privacy Verklaring te wijzigen. Wij hebben het recht om dat te doen. Wij raden u aan om deze Verklaring af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Laatste aanpassing: 14 mei 2021